Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
217 postów 5030 komentarzy

Wiek XXI to już teraz

Jerzy Wawro - Rewolucja naukowo techniczna przechodzi w fazę, w której jej społeczne skutki będą coraz większe. Świat jest na zakręcie. Przestańmy więc myśleć o jego dogonieniu ale szukajmy optymalnej ścieżki rozwoju.

Jak naprawić polską gospodarkę

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Program gospodarczy dla Polski. Reforma w ośmiu niekoniecznie prostych krokach.

Polska gospodarka nie może funkcjonować bez stałego zadłużania się. Taka sytuacja nie jest na dłuższą metę do utrzymania. Stąd konieczność podjęcia kroków zaradczych.

 

Wszystkie opisane poniżej działania tworzą spójną całość i powodzenie większości z nich jest uwarunkowane realizacją pozostałych. Część z tych działań opisywałem już wcześniej na swym blogu lub w książce „Społeczna gospodarka rynkowa. Recepta na kryzys”.

 

1. Ujednolicenie i uproszczenie prawa gospodarczego.

 

Współczesną „piątą kolumną” w Polsce jest kasta prawników. Bez jej neutralizacji nie ma w ogóle sensu jakakolwiek rozmowa o reformach. Nie możemy pozbawić prawników z dnia na dzień praw obywatelskich ani ich eksterminować. Pozostaje więc tak zmienić prawo, aby nawet najgłupszy prawnik nie mógł za bardzo szkodzić społeczeństwu. Można to zrealizować poprzez dwa przedsięwzięcia:

 

1.1. Przekształcenie Konstytucji RP w dokument będący fundamentem prawa.

Konstytucja powinna zawierać jasne zapisy, które są zrozumiałe dla wszystkich rozgarniętych obywateli. Powinny też mieć znaczenie prawne - móc być wprost stosowane w relacjach obywatel – państwo (na przykład w sądzie).

W tym celu należy:

 1. Podzielić konstytucję na paragrafy;
 2. Rozesłać do szkół średnich losowo po kilka paragrafów z zadaniem dla uczniów, by napisali własnymi słowami w jak najbardziej lapidarny sposób, co dany paragraf oznacza:
  1. czy reguluje i w jaki sposób funkcjonowanie jakiegoœ elementu struktury państwa (sejm, rząd, etc);

  2. jakie nakłada na obywateli konkretne obowiązki;

  3. co konkretnie obywatel ma zagwarantowane;

   Paragrafy, które nie mogą być objaœśnione w ten sposób, mogą się znaleźŸć w preambule, jako deklaracja intencji, albo powinny zostać usunięte. Zebrane od uczniów rezultaty powinny być przez nich przedyskutowane i przyjęte – jeœli to możliwe – w drodze konsensusu. Po zebraniu wyników, należy na nowo opracować tekst Konstytucji, pozostawiając tylko zrozumiałe zapisy w brzmieniu zaproponowanym przez większośœć młodzieży.
 3. Przeprowadzić referendum (może być internetowe) w którym można głosować za przyjęciem lub odrzuceniem konkretnego paragrafu (a nie całego tekstu).

 4. Wprowadzić instytucję poprawek do konstytucji, która umożliwiałaby przyjmowanie na podobnej zasadzie rozstrzygnięć, których brakłoby po powyższej nowelizacji.

 

1.2. Automatyzacja prawa gospodarczego.

Zasady prawa gospodarczego powinny być na tyle jednoznaczne, by można było w oparciu o nie dokonywać automatycznego wnioskowania. Dlatego zamiast prób zautomatyzowania obecnego systemu, należy na jego bazie zbudować nowy – w pełni jednoznaczny (zob. uzasadnienie).

System automatycznego wnioskowania składa się z reguł, które pozwalają na podstawie przesłanek wysnuć jednoznaczne wnioski. Obecne prawo należy potraktować jako źródło propozycji dla takich reguł. W okresie przejściowym każdy sędzia powinien mieć obowiązek wpisania uzasadnienia dla swoich rozstrzygnięć do systemu, postulując ewentualnie jego uzupełnienie o nowe reguły na podstawie obecnie obowiązującego prawa.

Dzięki temu coraz większą ilość sporów rozstrzygałby automat, a sędzia mógłby się nimi zajmować jedynie w sytuacjach, gdy strony kwestionują automatyczne rozstrzygnięcie.

 

2. Przyjęcie jednoznacznych rozstrzygnięć w kwestii rozumienia konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej.

Proponuję przyjęcie zasad wzorowanych na niemieckim ordoliberalizmie:

 1. Państwo gwarantem wolności gospodarczej. Państwo powinno unikać regulowania cen, ale także dbać o to, by inne pozarynkowe struktury o nich nie decydowały (zmowy cenowe, kartele, monopole, „prywatne podatki”). Należy skończyć z zasadą, że działalność gospodarcza wymaga jakiegoś zezwolenia (poza koniecznymi koncesjami).

 2. Własność prywatna fundamentem gospodarki. Państwo powinno sprzyjać rozproszeniu własności, aby każdy obywatel miał szansę uzyskania bezpieczeństwa ekonomicznego(vide np. partycypacja pracownicza).Należy stanowczo zerwać z ideą prywatyzacji polegającej na zastąpieniu monopolu państwa w dziedzinie własności środków produkcji przez monopol prywatny. Jeśli prywatyzacja nie powoduje wzrostu wolności i wolnej konkurencji, powinna być prawnie zabroniona.W szczególności za optymalne można uznać państwową własność infrastruktury udostępnianej za darmo (lub po kosztach utrzymania) wszystkim obywatelom.

 3. Polityka stabilnego pieniądza. Polityka pieniężna nie może odbywać się kosztem gospodarki. Odwrotnie: stabilizacja wartości pieniądza jest możliwa poprzez procesy gospodarcze. Czyli to rynek reguluje popyt i podaż, a nie rząd z bankiem. Rynek poprzez

  mechanizm konkurencji powinien zapewnić względną stabilność cen. Rolą systemu finansowego jest zaś dostarczanie takiej ilości pieniądza, aby zapewnić nieskrępowaną wymianę dóbr i usług. W tym celu mogą być dopuszczone do obrotu alternatywy wobec oficjalnej waluty.

 4. Otwarcie rynku na wymianę międzynarodową. Takie otwarcie ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do wzmocnienia konkurencyjności, a nie jej eliminacji. Nie można na przykład otwierać rynku na towary dotowane albo wówczas, gdy zagraniczne podmioty uzyskują przewagę w inny sposób niż działania rynkowe (dostęp do tańszych kredytów, wsparcie obcych rządów, uprzywilejowanie będące wynikiem regulacji prawnych lub umów z podmiotami pozarynkowymi).

 5. Solidarność i sprawiedliwość społeczna. Każdy obywatel ma prawo udziału w dobrobycie społeczeństwa w ten sposób, że gwarantuje mu się minimum godziwej egzystencji. Należy zerwać z zasadą III RP, że osobiste powodzenie nie zależy od wysiłku obywatela, ale miejsca w systemie, jakie on zajmuje.

Zasady te powinny zostać uzupełnione o jasne wyjaśnienie konsekwencji i poddane publicznej debacie. Następnie powinny zostać przyjęte w ogólnonarodowym referendum i traktowane na równi z zasadami konstytucji (umowa społeczna).

 

3. Zerwanie z okupacyjną polityką państwa.

Cztery fundamentalne zasady mogą sprawić, że naród poczuje się suwerenem we własnym kraju:

 1. Zerwanie z monopolem w dziedzinie mediów. Współczesna technika umożliwia sytuację, w której każdy może być odbiorcą, twórcą i nadawcą treści. Mechanizm konkurencji nie powinien być zaburzany przez sztuczne tworzenie ograniczeń – jak na przykład cyfryzacja telewizji. Media państwowe powinny być uspołecznione, a abonament wpłacany na zasadzie dobrowolności. Zasoby kultury narodowej wolne i dostępne na równych zasadach dla wszystkich. Szczegółowe zasady (na przykład możliwość uzyskania dostępu dla twórców na zasadzie wymiany) stałe i regulowane ustawowo w sposób jak najmniej podatny na gry polityczne (większość konstytucyjna).

 2. Eliminacja szczegółowych uregulowań życia obywateli przez państwo. Zasadą powinno być przyjmowanie na szczeblu państwowym ogólnych zasad i celów. Sposób ich realizacji powinien być domeną obywateli i tworzonych przez nich samorządów.

 3. Zmiana zasady płacenia podatków. Nie może być tak, że państwo ściąga prawie wszystkie podatki, a potem dzieli je po uważaniu. Zasada powinna być odwrotna: nie z góry na dół, tylko z dołu do góry. Czyli podatki – zwłaszcza od kopalin i pracy powinny być płacone lokalnie. Część podatków struktury lokalne powinny przekazywać wyżej – w celu finansowania działań dla dobra wspólnego w szerszej skali. Prawnie zabronione powinien być transfer zysków i wynikających z nich podatków poza terytorium, na którym zostały te zyski wypracowane.

 4. Zerwanie z monopolem w dziedzinie emisji pieniądza. Jeśli grupa podmiotów, samorządy itd. zechcą posługiwać się inną walutą – to ich wola. Pozostawienie obowiązku płacenia podatków centralnych w walucie państwowej umożliwi zachowanie spójności państwa.

 

4. Ukaranie winnych obecnego stanu państwa i opracowanie strategii wyjścia z tej sytuacji.

Bez przykładnej kary dla winnych doprowadzenia do stanu, gdy państwo nie może funkcjonować bez horrendalnego zadłużania się, nie mają sensu żadne wysiłki reformatorskie. Bez strachu przed konsekwencjami, zawsze będziemy narażeni na dominację ludzi głupich, którzy nie poczuwają się do odpowiedzialności za swoje czyny. Dlatego należy:

 1. korzystając z precedensu z początku okresu transformacji przywrócić karę śmierci za czyny, które dotąd nie były ze względów politycznych karane (utrzymując moratorium na wykonywanie tej kary);

 2. stworzyć nowe struktury prawne, które byłyby zdolne rozstrzygać w tego typu sprawach (zakaz uczestniczenia dla obecnych członków władz – z władzą sądowniczą włącznie);

 3. doprowadzić do osądzenia i skazania winnych.

 

5. Zreformować system podatkowy.

Bez wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego wszelkie reformy są daremne. Szczegóły propozycji takiej reformy – zgodnej z powyżej opisanymi zasadami - zawarłem w tekstach („Sprawiedliwe podatki” i „Sprawiedliwe podatki bez składek”).

Zmiana polega na rezygnacji z podatku dochodowego (CIT i PIT) i wprowadzeniu w to miejsce podatku lokalnego od przedsiębiorstw. Podatek ten można rozumieć jako opłata za korzystanie z zasobów lokalnych. Naliczany byłby (tak jak VAT) od wartości dodanej. Dzięki temu jego naliczanie, ściąganie i kontrola byłyby proste.

Podatek wyliczałoby się ze wzoru:

podatek = VAT + podatek lokalny

podatek lokalny = stawka * (wartość_dodana - ilość_zatrudnionych_z_rodziną * kwota_wolna)

Stawka i kwota wolna mogłyby być określane odgórnie w jakimś przedziale i ustalane przez samorządy. Nie powinna być to jednak kwota symboliczna, ale realizacja zasady, że państwo nie odbiera obywatelom środków potrzebnych im do uzyskania minimum egzystencji. We wskazanych tekstach dowodzę, że przy stawce równej 23% i kwocie wolnej 5tys możliwe byłaby całkowita rezygnacja ze składek ZUS. Zakładam przy tym pozostawienie przychodów podatkowych na obecnym poziomie. Realizacja pozostałych punktów mogłaby poziom ten znacznie obniżyć.

Jeszcze raz powtórzę atuty proponowanego rozwiązania:

 • całkowita likwidacja PIT od osób nie prowadzących działalności gospodarczej,

 • bardzo łatwy w wyliczeniu i ściąganiu,

 • łatwość kontroli, uszczelnienie systemu,

 • wysoka kwota wolna; na przykład właściciel kiosku z 4-ro osobową rodziną, zatrudniający ekspedientkę z jedną osobą na utrzymaniu, nie zapłaci w ogóle podatku (poza VAT'em), póki jego zysk nie przekroczy w roku 6*5tys = 30tys PLN;

 • brak przymusu zarabiania dla podmiotów gospodarczych zniesie bariery dla przedsiębiorczości;

 • likwidacja składek ZUS – czyli zniesie najbardziej niesprawiedliwy podatek i spowoduje rozwój ubezpieczeń;

Ten system musi być uzupełniony o transfery między regionami, które umożliwią zapewnienie wszystkim obywatelom minimum egzystencji bez podnoszenia podatków powyżej przyjętego maksimum.

 

6. Dokończyć reformę ubezpieczeń społecznych.

Piszę o „dokończeniu”, gdyż działania powinny być zgodne z głoszonymi założeniami reformy z 1999 roku: samowystarczalność i zależność dochodów emerytalnych od zgromadzonych składek. Wspomniana reforma okazała się wielkim oszustwem, zrealizowanym w imię interesów instytucji finansowych. De facto jest to przejmowanie części wpływów podatkowych przez wpływowych (zamożnych) obywateli. Zdecydowana większość społeczeństwa i tak dostanie jedynie minimalną emeryturę – niezależnie od wielkości składek.

Docelowo należy zlikwidować zarówno OFE jak i ZUS w obecnej formie. Minimalna emerytura powinna być jednakowa dla wszystkich i wypłacana ze środków pochodzących z bieżących podatków (lokalnych). Jeśli ktoś chce – może się dodatkowo ubezpieczyć. Jeśli ZUS chce – może się przekształcić w firmę ubezpieczeniową (otworzy się duży rynek). Pozbędziemy się w ten sposób garbu ZUS i OFE, a także – co ważniejsze – fikcyjnego długu liczonego w bilionach złotych (ubocznym skutkiem kretyńskiej reformy z 1999 roku jest zamiana zobowiązań na dług finansowy). Dzięki wspomnianym wcześniej reformom, zmierzającym ku rozwojowi samorządności, państwową emeryturę można zamienić na inne – równoważne świadczenia (np. bony w walucie lokalnej, darmowe mieszkanie etc...).

 

7. Odzyskanie suwerenności gospodarczej.

Koszmarne zadłużenie kraju nie determinuje wcale problemów z suwerennością ani konieczności ulegania dyktatowi międzynarodowej finansjery.

Aby odzyskać suwerenność gospodarczą, należy:

 1. Uniezależnić potrzebne struktury władzy gospodarczej od rządu.Jeśli takie struktury muszą funkcjonować na szczeblu państwowym, powinny podlegać demokratycznym strukturom zbudowanym na bazie samorządów (izba samorządowa w sejmie)?

 2. Rozliczenia międzynarodowe rządu ograniczyć do kwot, które państwo uzyskuje z podatku VAT. Wprowadzić zakaz dalszego zadłużania się rządu. Dzięki podatkom lokalnym, reformie ubezpieczeń oraz możliwości używania lokalnych walut nawet bankructwo państwa nie przełoży się na problemy z funkcjonowaniem gospodarki.

 

8. Odzyskanie infrastruktury i odbudowa polskiej gospodarki

 

 1. Infrastruktura telekomunikacyjna, która została podstępnie przekazana przez zdrajców obcemu państwu nie jest utracona raz na zawsze. Polska ma udziały w TP S.A., które może zamienić na własność infrastruktury (podział firmy na operatora i właściciela infrastruktury). Możliwość wprowadzenia wysokiego podatku od infrastruktury zakopanej w polskiej ziemi może być dodatkowym argumentem.

  To jest niezmiernie ważne, gdyż bez nowoczesnej infrastruktury nie jest możliwy rozwój gospodarczy.

 2. Wykorzystanie zmian w UE dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (rozwój inteligentnych specjalizacji, powrót do gospodarki zgodnej z zasadami społecznej gospodarki rynkowej).

 3. Rozwój sieciowych struktur gospodarczych, lokalnych systemów finansowych i nowoczesnych systemów transakcyjnych(wypracowanie standardów na szczeblu państwowym,implementacje na szczeblu lokalnym).

 

Podsumowanie

 

Na koniec warto sobie odpowiedzieć na dwa pytania: czy powyższy program jest realny i czy jest on możliwy do zrealizowania. Jestem głęboko przekonany, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, a na drugie negatywna. Czyli nie ma żadnych merytorycznych przeszkód do jego realizacji, ale istnieje nieprzezwyciężalna przeszkoda, którym jest polskie, ogłupione społeczeństwo.

Nie sądzę, by konieczność tak drastycznej zmiany została przyjęta przez ogół społeczeństwa przed utratą suwerenności przez nasz kraj w stopniu uniemożliwiającym podejmowanie tego rodzaju decyzji. Powyższy program może budzić zastrzeżenia związane z marginalizacją państwa, takiego jak je obecne postrzegamy. Moim zdaniem to jest trochę jak w Biblii: jeśli ono nie obumrze, to nie narodzi się wolna Polska – kraj wolnych obywateli.

Dlaczego wobec takiego pesymizmu powstał ten program? Jest on pomyślany jako hołd dla mitycznych Polaków, których już nie ma (a może nigdy ich nie było).

KOMENTARZE

 • jestem trochę niedouczony
  ale mnie ten program odpowiada. 80% ogłupionych Polaków, nie zdaje sobie jednak sprawy ani z sytuacji w jakiej jesteśmy, ani z potrzeby wprowadzenia takich zmian. Jeśli nie rozumie, to i nie poprze. Potrzeba by niezwykle zdolnego demagoga, żeby społeczeństwo dało się przekonać do zmian. Na pojawienie się takiego człowieka nie pozwoli jednak system, który ma profity z obecnie funkcjonującego Kwadratura koła. Tylko wojna....a więc i wielki koszt, bez gwarancji zmian.
 • @zadziwiony 15:18:52
  Wojna nic tu nie pomoże. Nie ma nadziei.
  Można co najwyżej próbować lokalnych zmian.
 • autor
  Masz mój głos. Świetne. Jeśli z czymś się nie zgadzam, to są to różnice marginalne. Przykładowo, kwestia podatków lokalnych, osobiście uważam, że ich kształt nie powinien być narzucony odgórnie. Niech gminy, czy powiaty konkurują ze sobą także poprzez kształt podatku. W szczególności, że istnieją przecież powiaty, w których nie ma praktycznie żadnych przedsiębiorstw (stanowią głównie noclegownie), są takie, które zamiast podatków od przedsiębiorstw byłyby w stanie sfinansować swoje potrzeby np. z dochodów z kopalin.

  Pozdrawiam,
 • @Andarian 16:19:12
  Kształt - czyli zasady naliczania podatków muszą być jednolite.
  Natomiast stawki mogą być zróżnicowane.
  Poza tym - pominąłem ważną kwestię, że podatki powinny być płacone po części w gminach z których pochodzą pracownicy.
 • ogólnie w dobrym kierunku, niestety, nie bez błędów
  po pierwsze, w jaki języku ma być napisana konstytucja, skoro Polacy swojego nie mają,

  co to za konstytucja, którą można poprawiać ? świstek bez mocy stanowiącej, a dokładniej, której moc stanowiącą można modyfikować,

  no chyba że chodzi o dodawanie uzupełnień bez zmieniania tego, co wcześniej postanowione.
 • "
  sędzia mógłby się nimi zajmować jedynie w sytuacjach, gdy strony kwestionują automatyczne rozstrzygnięcie."

  to będzie się zdarzać prawie zawsze, z wyjątkiem przypadków zawarcia ugody anulującej wynik rozstrzygnięcia.
 • "
  Własność prywatna fundamentem gospodarki. Państwo powinno sprzyjać rozproszeniu własności, aby każdy obywatel miał szansę uzyskania bezpieczeństwa ekonomicznego"

  to jest ze sobą sprzeczne, jeśli ma być realizowane drugie, to nie własność prywatna, tylko stosowne regulacje(mechanizmy) zapewniające rozproszenie własności.
 • a to w całości kupy się nie trzyma
  "4.Otwarcie rynku na wymianę międzynarodową. Takie otwarcie ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do wzmocnienia konkurencyjności, a nie jej eliminacji. Nie można na przykład otwierać rynku na towary dotowane albo wówczas, gdy zagraniczne podmioty uzyskują przewagę w inny sposób niż działania rynkowe (dostęp do tańszych kredytów, wsparcie obcych rządów, uprzywilejowanie będące wynikiem regulacji prawnych lub umów z podmiotami pozarynkowymi)."

  Z silniejszym nie da się wygrać. Bo jest silniejszy. Zagraniczne towary wcale nie muszą być dotowane, aby były i tańsze i lepsze. Oczywiście pozostają jeszcze różne teorie, które też można między bajki włożyć w systuacji walki o dominację oraz samowystarczalności silnych.
 • Jak to jest możliwe w społeczeństwie tak zdziczałym, jak nasze ?
  "Każdy obywatel ma prawo udziału w dobrobycie społeczeństwa w ten sposób, że gwarantuje mu się minimum godziwej egzystencji. .... Zasady te powinny zostać uzupełnione o jasne wyjaśnienie konsekwencji i poddane publicznej debacie. Następnie powinny zostać przyjęte w ogólnonarodowym referendum i traktowane na równi z zasadami konstytucji (umowa społeczna)."

  Przecież każdy utopiłby sąsiada w łyżce wody. Wielu wyraża się tak o bliźnich, jak naziści o pensjonariuszach obozu zagłady.
 • niech lokalne mafie, gangsterzy, strzygą ludzi ile wlezie, do poniższego dodać jeszcze JOWy
  "3.Zmiana zasady płacenia podatków. Nie może być tak, że państwo ściąga prawie wszystkie podatki, a potem dzieli je po uważaniu. Zasada powinna być odwrotna: nie z góry na dół, tylko z dołu do góry. Czyli podatki – zwłaszcza od kopalin i pracy powinny być płacone lokalnie."

  Może wreszcie Śląsk się odłączy od Polski, w ten sposób szybciej zrealizuje ten postulat.
 • renta emisyjna dla samorządów, a tak naprawdę lokalnych gagsterów
  "4.Zerwanie z monopolem w dziedzinie emisji pieniądza. Jeśli grupa podmiotów, samorządy itd. zechcą posługiwać się inną walutą – to ich wola. Pozostawienie obowiązku płacenia podatków centralnych w walucie państwowej umożliwi zachowanie spójności państwa."
 • Naprawa gospodarki - naprawa RP
  Znakomity artykuł. Właśnie takich trzeba aby rozpocząć szeroko pojęty dialog społeczny w NE na temat koniecznych reform Polskiej gospodarki.
  Taka ma być rola i zadania NE: informacja, edukacja - opiniotwórczość.

  Bez takich reform nie uda nam się naprawić Rzeczpospolitej.

  Zmiany konstytucyjne są punktem wyjściowym, ale nie da się zrobić tego, za pomocą referendum w internecie. Tak samo zresztą wszelkie inne zmiany.

  Wymagane będzie Referendum Narodowe dotyczące koniecznych reform.
  Takie zaś referendum nie jest możliwe w obecnym Układzie Republiki OS.
 • a to jest największy debilizm/świadome oszustwo
  "Dokończyć reformę ubezpieczeń społecznych.

  Piszę o „dokończeniu”, gdyż działania powinny być zgodne z głoszonymi założeniami reformy z 1999 roku: samowystarczalność i zależność dochodów emerytalnych od zgromadzonych składek.
  "

  jest to zastąpienie emerytur = ubezpieczeń wzajemnych od starości ------ przez lokaty,

  zupełnie bez sensu, ubogich, a i średniaków na to nie stać.
 • troszkę inaczej niż w japońskim sukcesie po wojnie
  "należy:

  1.Uniezależnić potrzebne struktury władzy gospodarczej od rządu.
  "

  i te niezależne struktury wygrają wojnę gospodarczą, np. z Microsoftem.
 • @interesariusz z PL 17:31:47
  Dziękuję za obszerny komentarz, który zawiera pańską opinię - odmienną od mojej.
 • @Ryszard Opara 17:28:48
  Dziękuję.
  Pisząc o referendum internetowym miałem na myśli prawdziwe referendum, ale rozciągnięte w czasie - aby można każdy mógł wyrazić swoją przemyślaną opinię (dla tych, którzy nie mają internetu - listownie). Zrezygnowałbym przy tym z tajności głosowania (wykorzystanie PESEL).
 • @Jerzy Wawro 17:36:31
  Panie Wawro, tylko bez żartów, to zbyt poważne sprawy,

  zupełnie inne pieniądze musimy gromadzić w sytuacji ubezpieczeń wzajemnych, w których zakładamy, że jeden z nas wykituje przed emeryturą, a drugi przejmie jego składki, a zupełnie inne, gdy musimy się utrzymać z własnych składek i zabezpieczyć na najgorsze, np. 120 lat życia.
 • @Jerzy Wawro
  Drogi Panie, cenię takie inicjatywy jak pańska,
  ale naprawdę, niech Pan nie wylewa dziecka z kąpielą,

  popieram i podzielam ton pańskiego wystąpienia, prawdopodobnie intencje również,

  ale proszę zadbać o szczegóły i nie proponować rozwiązań, które są całkowicie zgubne, zwłaszcza, dla Polski biorąc pod uwagę jej obecny całkowity rozkład.

  Dla rozchmurzenia dowcip - Czy Al Capone zawracałby sobie głowę szmuglem wódki gdyby miał prawo emiscji lokalnej waluty Chicago ?
 • @interesariusz z PL 17:41:05
  Po prostu pańskie komentarze świadczą o nie zrozumieniu tekstu, albo jakimś dziwacznym dla mnie jego rozumieniu.
  Na przykład w odniesieniu do pierwszego piszę w tekście jasno, że chodzi o zapisy których brak po nowelizacji, a Pan piszesz o zmianach przepisów przyjętych wcześniej. Dlatego odpowiedź na wszystkie komentarze wymagałoby przepisania całego tekstu.
 • @zadziwiony 15:18:52
  99% wykształconych Polaków, w odróżnieniu od roboli, jest przekonanych, że tu jest zielona wyspa, bo oni sobie jakoś radzą, a to administrują, a to załatwiają innym sprawy w urzędach i sądach, a to naciągają emerytów na niepotrzebne zakupy, często łudząc ich przedłużeniem życia, itd.

  A więc skoro jest tak dobrze, to po co coś zmieniać. Dobrze że nie ma tu już żadnego przemysłu, bo nie smrodzi.
 • @Andarian 16:19:12
  Bardzo mi się podoba twój pogląd, a niech zgodnie z cyklem wyborczym warszawka kokuruje z wrockiem, podatki będą się zmieniać jak w kalejdoskopie, a mądrale stale się przenosić zgodnie z potrzebą emigracji podatkowej.

  Czy nie lepiej, aby o "alokacji" ludności decydowały inne względy, a nie podatki ?
 • @Jerzy Wawro 17:50:19
  proszę Pana, w tym kontekście nie bez znaczenia jest słowo "poprawka", którą jedni polscy mądrale utożsamiają z "amendment", a drudzy rozumieją potocznie jako zmianę czegoś, korektę błędu.

  Pan coś pisał o napisaniu konstytucji zrozumiałem językiem, czy może się mylę ?

  A więc potocznie czytając, pańskie sfomułowanie jest dla mnie mało zrozumiałe.
 • SYNDYKAT PRAWNICZY ...
  Dla mnie NAJWAŻNIEJSZYM problemem jest wszechwładza kasty prawniczej. Bez tej zmiany nic się nie zmieni.

  Ale mam też parę uwag krytycznych - poszerzony komentarz napiszę około 4 nad ranem - ale zapewniam was - warto tej nocy nie przespać, aby go przeczytać ...
 • BRAKUJE NAJISTOTNIEJSZEGO !
  Pozbyć się gangreny polityczno-finansowej platfusowych rządów i wszystkich hien,które do tej pory przez lata tworzyły sejm i senat !
 • @Ultima Thule 18:47:17
  Jesteś na serio taki narcyz, czy robisz z siebie głupa? Nie wiem co o tym sądzić , albowiem z upływem czasu objawy u Ciebie się pogłębiają. Niedługo wszyscy przestana traktować Cię poważnie i cały Twój twórczy wysiłek i nieprzespane noce pójdą na marne. A szkoda było by , by taki geniusz się zmarnował.
 • @Brat Żorża 19:13:24
  Nieprawdziwe, bo uzyskaliśmy chwilowo nadwyżkę w handlu zagranicznym?
  Ja bym poczekał z odtrąbieniem sukcesu do czasu, aż będziemy mieli zrównoważony budżet.
  Ale po zastanowieniu się, muszę przyznać, że być może rzeczywiście nie mam racji. Jestem człek małej wiary - bo przecież Matka Boska nie da zrobić krzywdy swemu narodowi. A te przejściowe problemy to tylko po to, by nas wystawić na próbę. Albo też mamy do czynienia z manipulacją mediów, które piszą o fali bankructw, o tysiącach osób tracących co dzień pracę, o powrocie wskaźnika bezrobocie do poziomu sprzed akcesji do UE (pomimo milionów emigrantów) itd...
 • @Marek Lipski 21:23:17
  To zależy od dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ale generalnie zasada jest taka, że podatki płaci się w kraju w którym zarabiamy, a w Polsce ewentualnie drugi raz (domiar).
 • Jestem pod wrażeniem-:)
  Kapitalnie wyważony "środek ciężkości" meritum potencjalnej dyskusji.
  Oczywiście za "creme de la creme" mam uznanie dla głosu większości obywateli.
  Obawiam się, że "kościuszkowska" postawa - zostanie zaatakowana zarówno z "prawej", jak i lewej strony sceny.

  Ale wyeksponowanie najważniejszych aspektów "być albo nie być" polskiej tożsamości - należy się autorowi "pudło" - przez przynajmniej pół roku.
 • @interesariusz z PL 17:49:33
  Albo niech Pan kontrproponuje konkrety,
  albo milczy.
  Każdy głos krytyki bez kontrpropozycji - będąc autorem - traktowałbym jako trolling - i banowałbym. (chłam zajmujący miejsce)

  I to powinno być ZASADĄ MERYTORYCZNOŚCI - na NE.
  I żadnych lamentów o cenzurze.
 • Jak naprawić polską gospodarkę?
  UNIEZALEŻNIĆ POLSKĘ OD WPŁYWÓW ROSJI!!!!

  Cała reszta przyjdzie sama. Każdy niezależny od sowietów rząd będzie pracował dla Polski.. lepiej czy gorzej ale zawsze będzie to gospodarka liberalna czyli wolna.
 • @autor
  Dobry tekst do dyskusji, ale jeszcze nie doskonały. Interesariusz ma dużo racji w swoich kometarzach. Osobiście uważam, że gospodarka powinna opierać się dwóch fundamentach -własności prywatnej i państwowej (publicznej). Funkcjonowanie lokalnych pieniędzy to dobry pomysł, ale trzeba jednocześnie naprawić (zmienić) system finansowy dla całego państwa, gdyż on jest podstawowym źródłem nędzy i upadku gospodarki. Zamiast bawić się w podatki to może lepiej zezwolić na podatek emisyjny, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym?
 • @ssak 22:40:42
  Jestem stanowczo przeciw podporządkowywaniu gospodarki systemowi finansowemu - niezależnie od tego jak doskonały wydawałby się ten pomysł. System finansowy całego państwa jest w znacznym stopniu zdeterminowany przez nasz udział w strukturach międzynarodowych.
 • @Jerzy Wawro 23:08:41
  >Jestem stanowczo przeciw podporządkowywaniu gospodarki systemowi finansowemu

  Ja mówię, żeby system finansowy dostosować do potrzeb gospodarki i generalnie potrzeb ludzkich.

  >System finansowy całego państwa jest w znacznym stopniu zdeterminowany przez nasz udział w strukturach międzynarodowych.

  I tu tkwi probmem naszej suwerenności. Uważa Pan, że struktury międzynarodowe, które nie pozwalają zmienić systemu finansowego zgodzą się nagle na funkcjonowanie lokalnych pieniędzy?
 • DUMPING, STABILNOŚĆ CEN ...
  Zgadzam się w większości punktów, natomiast mam inne zdanie w następujących tematach:

  1. Dumping, zmowy cenowe, kartele:
  otóż uważam, że są one niegroźne, gdy nie są chronione przez prawo (np. kartel prawniczy, kartel taksówkowy, kartel energetyczny itp.)

  Jeżeli chodzi o dumping z zagranicy, to uważam, że to jest dobrze, a nie źle.

  Na dowód dam taki przykład:
  załóżmy, że Marsjanie zaczynają przysyłać do naszego kraju za darmo auta, domy i żywność w nieograniczonych ilościach.
  Czy należałoby przyjąć czy odrzucić ich darmową pomoc ?


  2. Stabilność cen.
  Uważam, że stabilność cen nie ma cech "dobra" lub "zła". Dla gospodarki i społeczeństwa jest to bez znaczenia tak długo, jak długo zmienność cen nie wynika ze świadomej regulacji przez regulatora rynku, lecz z powodu naturalnych, nieprzewidywalnych zmian w środowisku, rozwoju technologicznego itp. A więc zmiany, na które nikt nie ma wpływu.

  Z kolei stabilność osiągnięta kosztem sfinansowania jej z podatków uważam za marnotrawienie zasobów, gdyż zmiany cen służą ALOKACJI ZASOBÓW ...
 • @Bum Tarara 04:48:46
  paszoł won trollu
 • @Ultima Thule 04:16:16
  1. Jednym z ciekawszych, a przemilczanych zdarzeń z historii ekonomii jest żądanie Niemiec, by Amerykanie przestali przysyłać darmową pomoc w ramach planu Marshalla.

  2. Czy gdzieś w tekście napisałem coś o stabilizowaniu cen przez regulatora? Nie rozumiem więc skąd ten komentarz. Ale jeśli już ten problem poruszamy, to teza, że stabilność cen nie ma znaczenia jest cokolwiek osobliwa.
 • @ssak 23:21:22
  Trudno powiedzieć, że ktoś nie pozwala "zmienić systemu finansowego", skoro nie ma propozycji takich zmian. Ja ich też nie przedstawiam, bo Polska nie ma w tej materii tyle do gadania co dłużnik w banku na temat reformowania tegoż banku. Możemy jedynie wzmocnić naszą pozycję dopuszczając możliwość bankructwa.
  Lokalne waluty powstają na całym świecie i nie słychać o żadnych protestach. Na dodatek zawrotną karierę robi ostatnio bitcoin....
 • @Jerzy Wawro 23:08:41
  "...Jestem stanowczo przeciw podporządkowywaniu gospodarki systemowi finansowemu - niezależnie od tego jak doskonały wydawałby się ten pomysł..."
  Na szczęście nikt jeszcze nie chce podporządkowywać gospodarki systemowi finansowemu. Twój sprzeciw jest więc chybiony. NAF to akurat sytuacja odwrotna. Rozciągnięcie twojego sprzeciwu na podporządkowanie systemu finansowego gospodarce byłoby ewidentnym rozgłaszanie ustaleń Rady Naczelnej Sanhedrynu: z ilościową teorią pieniądza trzeba walczyć wszelkimi możliwymi sposobami!.
 • Niech pan poprawi w 1.1 punkt 2.
  " Rozesłać do szkół średnich losowo po kilka paragrafów z zadaniem dla uczni "
  Moim zdaniem powinno być " uczniów ".
 • @BTadeusz 22:08:30 zasada merytoryczności, a potrzeba konstruktywizmu
  to dwie różne sprawy,

  stanowczo protestuję przeciwko nakazowi konstruktywizmu,

  jak ktoś nawołuje, aby podpalić dom, w którym mieszkam, Polskę,
  to mam prawo zawołać: STOP, NIE PODPALAĆ !!!!!

  wcele nie muszę dywagować, co w zamian, czy pomalować, czy wyprzedać za ile pójdzie.
 • @konserwatystka 22:30:37
  Jam mniemam, pod wpływami Żydowskimi, albo Amerykańskimi, będzie Polsce lepiej.

  Po prostu chcemy, aby u nas było tak, jak teraz w Afganistanie.
 • @ssak 22:40:42
  Jeśli my wszyscy nie jesteśmy w stanie upilnować jednego gagstera - emitenta złotówki, to jak sobie poradzimy podzieleni z lokalnymi gangsterami ?
 • @Ultima Thule 04:16:16 chyba nie umiesz planować
  jeśli Marsjanie będą przysyłali coś za darmo, co my umiemy produkować, i w wyniku tej pomocy zlikwidujemy swój potencjał produkcyjny, jako niepotrzebny, to Marsjanie zmądrzeją, i przejdą na sprzedaż, i to po paskarskich cenach.

  Pomyśl, jakby tak Marsjanie przysyłali wodę, a my w tej sytuacji zniszczymy swoje zasoby wód głębinowych wydobyciem gazu z łupków dla głupków, to wystarczy zanieczyścić atmosferę, aby wziąć ludzkość w niewolę w zamian za wodę.

  No i oczywiście, twoim zdaniem, zmiana cen przez administracyjnego regulatora rynku jest zła, ale przez politykę głównego gracza na rynku dobra.
 • @interesariusz z PL do administacji
  z 7 wpisanych komentarzy pojawiły się 4,

  cenzura, czy coś nie działa ?
 • @interesariusz z PL 12:26:26
  Pracuję nad przywróceniem wyświetlania liczby komentarzy. Teoretycznie nie robiłem nic takiego, żeby uniemożliwiło publikację komentarzy, aczkolwiek jak widać nigdy nie można mieć pewności (tak jak miałem pewność, że wszystko będzie działać po przywróceniu bazy danych). W kwestii cenzury się nie wypowiadam, bo nie wiem. Tak czy inaczej, zmienię tryb pracy z 24 godzinnego na nocny, żeby mieć pewność, że nie wyrządzę Wam więcej szkód.
 • @interesariusz z PL 12:17:50
  To jakieś KOSMICZNE NIEPOROZUMIENIE !!!

  A kto ci każe cokolwiek niszczyć ???

  Prowadzisz biznes tak długo, jak się to opłaca. Gdy Marsjanie zaczynają przysyłać domy, ty zajmujesz się np. produkcja komputerów, albo budową infrastruktury. Przestają wysyłać, to znowu budujesz domy itp.

  Gdzie ty widzisz problem ???
 • @interesariusz z PL 12:10:36
  Obecnie to my gangstera nie pilujemy, tylko on nas. Rzecz w tym, by go pilnować. Emisja pieniądza musi być pod kontrolą społeczną i łatwiej to zrobić lokalnie.
 • @Ultima Thule 13:24:07
  tak, kolego, widzę tutaj WIELKI problem,
  nie można się nauczyć produkować w 5 minut.

  Czasem trwać to musi więcej niż jedno pokolenie.
 • @ssak 14:15:58
  Zgoda w tym, że trzeba gangstera pilnować,
  ale pełna niezgoda co do tego, że łatwiej to robić lokalnie.

  O ile w państwie może znajdzie się paru frajerów, co do dobra ogółu będą gangstera pilnować, to lokalnie nie znajdzie się nikt.

  Frajerów, bo każdy "zaradny" nie pilnuje gangstera, tylko się do niego podłącza.
 • @interesariusz z PL 14:32:04
  >lokalnie nie znajdzie się nikt

  Każdy ma swoje przekonania. Ja wiem, że o własne podwórko się dba, a dzieci łatwiej pilnować gdy się bawią na podwórku niż, gdy wyjadą na studia.

  Pozdrawiam
 • @Nyterk 09:02:22
  dziękuję - poprawiłem
 • @nikander 08:06:10
  1. "nikt jeszcze nie chce podporządkowywać gospodarki systemowi finansowemu"
  Monetaryzm traktuje politykę monetarną (a więc system finansowy) jako nadrzędną wobec polityki fiskalnej - czyli odnoszącej się wprost d gospodarki. Czyli zakłada system master-slave. W tym sensie moja teza o podporządkowaniu jest prawdziwa.
  2. Różnica między NAF a monetaryzmem nie jest fundamentalna. W obu koncepcjach emisja pieniądza jest podstawowym instrumentem polityki gospodarczej.
 • @Ultima Thule 13:24:07
  w tym komentarzu zbłaźniłeś się kolego UT do cna. Chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego. Jesli natomiast nie rozumiesz o czym myślę, tzn, że o gospodarce, procesach produkcyjnych, technologii, wreszcie kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania określonych prac pojęcia nie masz żadnego.
 • @zadziwiony 21:04:54
  doskonale się znam na procesach produkcyjnych ...

  Czy ty naprawdę sądzisz, że jest możliwe takie dotowanie importu do Polski, że będziemy mieli wszystko i przestaniemy cokolwiek umieć? Czy w Liechtensteinie przymierają głodem, gdyż zapomnieli jak się uprawia pola ?

  Po prostu przestaniemy zajmować się produkcją domów i aut, a zaczniemy robić coś bardziej efektywnego !
 • @zadziwiony 21:04:54
  Eksperyment myślowy:

  Granice są sztucznym tworem i dlaczego akurat wymiana pomiędzy osobami z Krakowa i Tarnowa miałaby być "wewnętrzna", a wymiana pomiędzy Wrocławiem a Dreznem "wymianą międzynarodową" ???

  Jeżeli uznalibyśmy, że z jakiegoś obiektywnego powodu trzeba chronić "rynek wewnętrzny" Polski, to dlaczego nie chronić np. rynku jakiegoś województwa lub powiatu przed "agresywnymi podmiotami z całej Polski" ???

  Przecież gdybyśmy zaczęli "chronić" rynki powiatowe, to w każdym powiecie zaczęły by się bujnie rozwijać przeróżne zakłady pracy !!!
  A to fabryka obuwia, a to elektrownia lub huta, a to znowu jakaś fabryka samochodów !!!

  Ile by przybyło miejsc pracy !!!

  Czy wy, zwolennicy "ochrony rynku" bylibyście za ochroną "rynku powiatowego" ?

  Swoją odpowiedź UZASADNIJCIE ...
 • Jest okazja żeby
  podziękować za odzyskane obrazki :) tedy DZIĘKUJĘ BARDZO!

  A ponieważ mam chwilę by napisać komentarz (wcześniej chciałem ale nie miałem czasu) to chciałbym wyrazić bardzo pozytywną opinię o propozycjach zawartych w Pańskim, Panie Jerzy artykule. Myślę, że kierunki jakie Pan zasugerował mogłyby znaleźć konsensus między pragmatykami zarówno wśród liberałów (oczywiście tych konserwatywnych) jak i "trzeciodrogowców". Szkoda jednak, że nie zanosi się na jakiekolwiek zmiany, które mogłyby zbliżyć nas do realizacji takich lub podobnych planów.
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej